Friday, August 21, 2020

Tudor MALECA − rector de onoare al UCCM, promotor al valorilor cooperatiste

         Înțelepții consideră că fapta e singura unitate de măsură pentru a prețui dimensiunile unui caracter, faptele noastre ne fac ceia ce suntem. În prisma acestei opțiuni am vrea să-l prezentăm pe Rectorul de Onoare al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Tudor Maleca, profesorul universitar în ceasul aniversar. Domnia Sa la 25 august a.c. împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. E o cifră parcă simplă, însă consistentă, care enumeră zi de zi edificarea coroanei de lauri a destinului Omului, Savantului, Managerului, Pedagogului, Îndrumătorului, Tudor Maleca. 
     Dragostea de carte a fost și este o permanentă călăuză în viața și activitatea dlui Tudor Maleca. După cei șapte ani de acasă petrecuți în familia Eugeniei și a lui Hariton Maleca într-o așezare din codrii Orheiului, Dâșcova, primele studii le face în școlile din satul natal și Hulboaca. Setea de cunoștințe îl duce la Tehnicumul de Comerț din Chișinău, devenind unul din cei mai buni elevi al acestei școli prestigioase pe timpuri, unde își alege specialitatea Merceologia produselor alimentare. 
     Studiile în domeniul merceologiei, economiei l-au pasionat chiar de la începuturi, devenind principala ocupație a vieții sale. Absolvind cu mențiune studiile medii de specialitate, D-lui își continuă învățătura la Institutul Comercial-Economic din Lvov, Ucraina la aceiași specialitate, pe care o absolveștei cu succes în 1961. 
      Urmează munca în calitate de merceolog la Uniunea Raională a Cooperației de Consum Hâncești. Studiile la aspirantură le face la aceiași prestigioasă instituție de învățământ din Lvov în anii 1964-1967 la Catedra Merceologia produselor alimentare, urmând ulterior și angajarea în calitate de lector, lector superior (anii 1967-1971) la aceiași catedră. Doctorantura se încheie cu susținerea publică, în 1970, a tezei de doctorat, obținând gradul științific de doctor în științe tehnice, iar în 1977 titlul de conferențiar universitar. 
     Fiind unul din cei mai buni studenți ai generației sale, în anii 1971-1977 a devenit lector superior, conferențiar universitar, prodecan la Facultatea din Chișinău a Institutului Unional prin Corespondență de Studii în Comerț, or. Moscova, iar din 1979 − sef al catedrei Merceologie la Universitatea de Stat din Moldova. Din 1987 este colaborator științific, director al filialei din Moldova a Institutului Unional de Cercetări Științifice a Conjuncturii Comerțului și Cererii Cumpărătorilor, director al Institutului Pieții și Marketingului din Moldova, director al Colegiului Cooperatist din Moldova. Din anii de tinerețe și-a dobândit o cultură temeinică de profesor, cercetător, manager, pe care a brodat-o tot mai cu spor în deceniile ulterioare. 
      Distinsul profesor Tudor Maleca s-a aflat la temelia creării Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova. În calitatea sa ctitor-fondator, de rector al acestei universități a edificat, cum a știut Domnia Sa mai bine, o lume universitară a sistemului cooperației de consum, pe care a izbutit s-o revitalizeze în permanență. E greu de spus, dacă altcineva ar fi făcut atâtea lucruri nobile pentru dezvoltarea și prosperarea învățământului cooperatist. Mai mult ca atât, UCCM este atestată printre primele instituții de învățământ superior din republică (vezi raportul public Ranching Web of Universities,Vebometrics, din 27 iulie 2020, www. webometrics.info/en/Europe/Moldova) deține numeroase distincții onorabile din partea unor organizații internaționale, drept recunoaștere a modernizării procesului de învățământ și didactico-științific, dezvoltării bazei tehnico-materiale conform cerințelor timpului. Domnia Sa a contribuit substanțial la implementarea cerințelor Procesului de la Bologna în viața universitară. A fost modernizată structura universitară, programele de studii, planurile de învățământ, curricula cursurilor, au fost elaborate o multitudine de documente normative și constitutive cu respectarea cerințelor noi. În toate aceste schimbări, rezultate remarcabile rămâne a fi recunoscută contribuția personală a domnului Tudor Maleca. Din inițiativa Domniei Sale a fost efectuată reconstrucția capitală a clădirilor Colegiului Cooperatist și UCCM, a fost construit și dat în exploatare Complexul Sportiv, amenajate sălile de forță, au fost renovate și dotate cu tehnică de calcul, utilaje tehnologice și echipamente moderne sălile de curs și laboratoarele, a fost modernizată Biblioteca Științifică – centru informațional multifuncțional pentru educație și cercetare. UCCM printre primele universități din republică a implementat Sistemul de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015, periodic certificându-l și recertificându-l extern, începând cu anul 2009. Rectorul a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca UCCM să fie acreditată academic (2001) și reacreditată (2007), acreditată științific (2009) printre primele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, iar în 2005, la Geneva, Elveția, Universitatea este decorată cu Medalia de Aur „Pentru calitate înaltă în practici de afaceri”. 
      Pe parcursul anilor de conducere a universității au fost pregătiți în regim de autogestiune circa 4000 de specialiști de înaltă calificare cu preponderență în domeniul comercial-economic pentru necesitățile cooperației de consum și a economiei naționale. Domnul Tudor Maleca depune o muncă enormă ce vizează selectarea și punerea în exercițiul funcțiunii a cadrelor didactice și celor de conducere, a decanilor, șefilor de catedră, o grijă deosebită poartă față de perfecționarea lor, dezvoltarea carierei profesionale, mobilității academice. 
      Profesorul universitar Tudor Maleca s-a impus de asemenea și ca manager reputat, ca specialist de excepție în comerț și marketing, aducând o contribuție valoroasă în domeniile merceologiei, comerțului național și revigorării cooperației de consum, care potrivit convingerii dumnealui trebuie încadrată în politica economică generală. Merită menționat în mod expres și faptul că Domnia Sa, ca savant și cercetător, deține cunoștințe extrem de vaste în domeniile științelor economice și al celor ale educației, axate pe o remarcabilă intuiție teoretica și pe o gândire analitică extraordinară, ceia ce i-au permis să elaboreze studii de autentică valoare în diverse domenii peste 120 de lucrări științifice și didactice: monografii, manuale, articole, recenzii, programe, indicații metodice și alte tipuri de publicații. A condus și a participat activ la elaborarea unui șir de teme de cercetări științifice în problemele actuale ale cooperației de consum și sectorului economic al țării, dând dovadă de fiecare dată de gândire independentă, inovativă, de curajul unor atitudini riscante. Rezultatele cercetărilor sunt aplicate în activitatea practică a sistemului cooperatist din țară. 
      Domnul Tudor Maleca a fost inițiatorul și organizatorul a mai multor conferințe științifice universitare, naționale, internaționale atât a corpului didactico-științific, cât si a celor studențești. Cu sprijinul rectoratului au susținut cu succes: tezele de doctor habilitat − 5 persoane, de doctor în științe − 17 cadre didactice, titlul științifico-didactic de profesor universitar − 4 persoane, de conferențiar universitar – 13 persoane. 
     În calitate de profesor universitar, pedagog, domnul Tudor Maleca posedă cunoștințe profunde, are o pregătire teoretică temeinică. Predă mai multe cursuri normative la un nivel științifico-metodic, având o bogată experiență și o măiestrie pedagogică avansată. Mii de discipoli poartă în suflet o parte din profesorul Tudor Maleca, omul de o omenie rară și cu multă seninătate în priviri. 
     Ca rector și șef de catedră Tudor Maleca a aplicat în permanență cele mai eficiente metode și tehnologii de predare a cursurilor, pronunțându-se hotărât pentru implementarea tehnologiilor educaționale avansate in întregul proces de formare profesională a specialiștilor. 
    Având o viziune de perspectivă, a acordat multă atenție stabilirii și consolidării relațiilor de colaborare cu instituții de profil din țările CSI, Romănia, Italia, Spania, care s-au încununat de succes (mobilitatea studenților, mobilitatea cadrelor didactico-științifice, schimb de experiență, programe comune de studii, simpozioane, conferințe științifice).                                                                                    Ca rector al UCCM, domnul Tudor Maleca s-a manifestat prin responsabilitate și principialitate deosebite. Cu precizie și claritate determină problemele și obiectivele curente și de perspectivă a Universității. Apreciate sunt calitățile sale morale și profesionale deosebite: omenia, onestitatea, cumsecădenia, munca cu abnegație și dăruirea de sine, ghidarea cu iscusință a subalternilor, instruindu-i cu perseverență, deschizându-le tainele măiestriei profesionale. Iar alții mai adaugă − e omul care a avut demnitatea de a spune lucrurilor pe nume în orice împrejurare, dispunând de inteligență și verticalitate în luarea deciziilor. Este personalitatea, care s-a afirmat cu respect în fața tuturor. Simplitatea și onestitatea sunt calități, care l-au înnobilat întotdeauna. Responsabilitatea, exigența și munca asiduă l-au promovat pe cele mai înalte trepte în activitatea profesională. 
    Însă anii se strecoară, se adună în decenii și, incredibil, constatăm că Rectorul de Onoare al UCCM, Tudor Maleca, dr., conf. univ., Om Emerit al Republicii Moldova a ajuns octogenar, face o trecere în revistă a valorilor umane, cărora le-a fost profesor, cercetător, îndrumător, educator. 
    Înzestrat de la natură cu o fire deschisă spre lume și oameni, domnul profesor Tudor Maleca a fost, este și rămâne un profesionist de mare anvergură, veritabil pilon al cooperației de consum, un adevărat patriot al neamului și plaiului, pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i dea multă sănătate, fericire alături de familie, colegi și de cei dragi. Domnule Rector de Onoare al UCCM, Tudor Maleca, în acest ceas aniversar Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine, prosperitate, multă sănătate și toate florile recunoștinței pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți în domeniul științei, învățământului universitar și promovării mișcării cooperatiste în republică. 
    La mulți ani, distinse Rector de Onoare Tudor Maleca! 

      Elena Balinschi, fostă angajată a UCCM                              

                                                                                     

No comments:

Post a Comment