Wednesday, January 23, 2019

Mica Unire - Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859        Unirea de la 24 ianuarie 1859, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire a fost cea de la 1918), reprezintă unificarea a celor două principate dunărene, Moldova și Țara Românească, într-un stat unitar. 
        Evenimentul, considerat a fi primul pas  important pe calea înfăptuirii statului național unitar român, este strâns legat de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate (5 ianuarie 1859, în Moldova; 24 ianuarie 1859, în Țara Românească).
       Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848, în frunte cu Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi Dim. Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a., a întreprins o amplă acţiune de propagandă în favoarea Unirii, atât în ţară, cât şi în străinătate (Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol).       
       După Războiul Crimeei (1853-1856) dintre Imperiul Rus, pe de-o parte și o alianță a Imperiului Otoman, Regatului Sardiniei, Imperiului Francez și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei pe de altă parte, unirea devine o temă de prim-plan a dezbaterilor politice în Principate, dar și pe plan internațional. Situația externă favorabilă, înfrângerea Rusiei și hegemonia politică a Franței, oferea un context prielnic punerii în practică a proiectului.
       Procesul politic a fost marcat de Conferința de Pace de la Paris (1856), ale cărei decizii au modificat şi statutul internaţional al Principatelor. Acestea prevedeau ieşirea Principatelor Române de sub protectoratul Rusiei şi intrarea lor sub garanția colectivă a puterilor europene, dar cu menţinerea suzeranităţii otomane, revizuirea legilor fundamentale, alegerea Adunărilor ad hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării politice și sociale a țărilor române, integrarea în granițele Moldovei a trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail, teritorii care vor fi reanexate de Imperiu Rus în 1878), trimiterea în Principate a unei comisii europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”, libertatea navigației pe Dunăre ș.a.
        Deși, într-o primă fază, listele electorale de reprezentare în Adunarea ad hoc a Moldovei urmau să aducă o majoritate antiunionistă (19 iulie 1857), acestea fiind falsificate de către Nicolae Vogoride, aspirant la tron, după repetarea alegerilor (22 septembrie 1857), s-a adunat Divanul Ad hoc de la Iași, favorabil unirii, iar la 30 septembrie, același an, cel al Valahiei. La 7 și 9 octombrie 1857, sunt elaborate rezoluțiile, prin care se cerea:
- respectarea drepturilor Principatelor și, îndeosebi, a autonomiei lor în cuprinderea vechilor
  lor capitulații încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 și 1634;
- unirea Principatelor într-un stat cu numele de România;
- prinț străin cu moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare dintre cele europene și
  ai cărui moștenitori să fie crescuți în religia țării;
- neutralitatea pământului Principatelor;
- puterea legiuitoare încredințată Adunării Obștești, în care să fie reprezentate toate  
  interesele nației.
        Datorită votului popular favorabil unirii în ambele principate, rezultat în urma Adunărilor ad hoc, a fost adoptată, de către puterile europene, Convenția de la Paris (1858). Acest document, cu rol de constituţie pentru principate, prevedea următoarele: principatele își păstrează autonomia sub suzeranitatea Porții și sub protecția celor șapte puteri europene; se adoptă denumirea de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, fiecare având instituții proprii; se înființează instituții comune, precum Comisia Centrală de la Focșani (care elabora proiectele de legi de interes comun), Înalta Curte de Justiție și Casație, armata; se prevăd principii de organizare și de modernizare a viitorului stat (separarea puterilor în stat, desființarea privilegiilor de clasă, egalitatea în fața legii, drepturi politice pentru creștini, libertatea individuală); dreptul de vot ramâne cenzitar. De fapt, acest document era un compromis între împăratul Franței, Napoleon al III-lea, și regina Marii Britanii, Victoria, stabilindu-se ca unirea principatelor să fie una formală.
     Au urmat alegerile pentru Adunările Elective, care urmau să-i desemneze pe cei doi domni, câte un reprezentant pentru fiecare principat. În Moldova a fost ales în unanimitate, la 5 (17) ianuarie 1859, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei Naționale”. (Reprezentanții acestei grupări, ce avea ca obiectiv unirea Moldovei cu Țara Românească, au oscilat o vreme între a avea un candidat al lor și a-l susține pe Grigore Sturza, fiul fostului domnitor Mihail Sturza).
      În şedinţa Adunării Elective din 12 (24) ianuarie 1859, de la București, Cuza a fost ales în unanimitate domn al Ţării Româneşti, astfel a adus ambele Principate într-o uniune personală.
      La 20 noiembrie 1861, Imperiul Otoman și puterile europene au căzut de acord că unirea Moldovei cu Țara Românească, fiind deja un fapt împlinit, trebuie acceptată. Prin Proclamaţia de la Iaşi (11 decembrie 1861), Alexandru Ioan Cuza, Domn al Moldovei  și Domn al Țării Românești (cu guverne şi adunări separate la acea dată), aduce oficial la cunoştinţă că: „Unirea este îndeplinită. Naţionalitatea Română este întemeiată. Acest fapt măreţ, dorit la generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile garante şi s-a înscris în datinile Naţiunilor. Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi. El a întărit silinţele noastre prin înţelepciunea poporului şi a condus Naţiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 și 24 Ianuarie aţi depus toată a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur Domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiţi Patria, veţi şti a o întări. Să trăiască România!
      La 22 ianuarie (stil vechi) 1862, s-a format primul guvern unitar al României. Două zile mai târziu (24 ianuarie 1862), adunările Moldovei şi Ţării Româneşti, reunite în şedinţă comună, au proclamat oraşul Bucureşti drept capitală a întregii ţări.
      Din 1866, potrivit Constituției promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep să se numească oficial România.
      Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă dezvoltare a României moderne. Au început să fie aplicate o serie de reforme progresiste, care au dus la crearea şi dezvoltarea  instituţiilor statale (reforma electorală, reforma agrară, a învățământului, secularizarea averilor mănăstirești etc.)  A fost adoptat primul Cod civil și Cod penal din țarile române (inspirate după Codul napoleonian). A fost fondată Universitatea din Iași (1860) și cea din București (1864). Au fost înregistrate succese importante în domeniul afacerilor externe. În anul 1860, s-a înfiinţat, la Paris, prima agenţie diplomatică română şi s-a încheiat Convenţia telegrafică cu Rusia, cea dintâi convenţie internaţională a Principatelor.
      În urma unei lovituri de stat și asocierii politice de moment între conservatori și liberali, cunoscută în istorie sub numele de Monstruoasa Coaliție, domnitorul a fost forțat să abdice (22 februarie 1866). Cu toate acestea recunoașterea Unirii depline, a șirului de reforme inițiate de Cuza, mai apoi și aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (Carol I) (10 mai 1866), care se bucura atât de sprijinul Franței cât și de cel al Prusiei, a făcut ca actul de la 1859 să fie ireversibil.
      Totuși unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări. În 1848, domnitorul muntean Gheorghe Bibescu face primul pas spre unirea Principatelor, desființând Vama din Focșani, care era cel mai important punct vamal dintre cele două țări. Actul a fost precedat în 1842 de un proiect de unificare al măsurilor și greutăților.  
      Ideea Unirii Moldovei și a Țării Românești, avansată  încă din secolul al XVIII-lea, a fost exprimată intens în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după revoluţie, Unirea a devenit problema centrală, dominantă, a vieţii politice româneşti.
      Neţinând cont de interesele poporului român, în primăvara anului 1849, Imperiul Otoman şi Rusia Țaristă încheiase la Balta-Liman o convenţie care afecta grav suveranitatea Principatelor. Se stabilea ca domnitorii ţărilor româneşti să fie numiţi direct de sultan, cu acordul Rusiei Țariste, şi aceştia să fie consideraţi înalţi funcţionari ai Imperiului Otoman. În Moldova a fost înscăunat Grigore Alexandru Ghica, iar în Ţara Românească – Barbu Ştirbei. În urma acestei convenții, acțiunile unioniste s-au desfașurat prin variate modalități: constituirea Comitetelor Unirii la Iași și la București (1856); editarea unor organe de presă („România literară”, „Steaua Dunării” din Iași; „Românul”, București); venirea în patrie a unor revoluționari pașoptiști (îndeosebi în Moldova, ca urmare a regimului liberal-moderat al domnitorului Grigore Alexandru Ghica) etc.  Dacă în Țara Românească majoritatea covârșitoare a opiniei publice a susținut ideea unirii, în Moldova, liderii Partidei Unioniste a avut în față opoziția separatiștilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul mișcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi ș.a.), care insistau asupra menținerii separării, motivându-și opțiunea prin posibila decădere a Iașilor și a Moldovei etc.
       Unirea de la 1859 a constituit un imbold și pentru românii aflați sub ocupație străină. Chiar dacă Basarabia nu a participat nemijlocit la actul Unirii Principatelor, elita culturală de aici, cu viziuni naţionale, a fost preocupată mereu de acest ideal, luptând pe întinsul întregiului teritoriu pentru apărarea intereselor neamului, păstrarea limbii strămoşeşti și a obiceiurilor pământului.  „În Basarabia, mișcarea unionistă din anii ’50 și unirea Principatelor au generat două procese contrapuse. A fost vorba, în primul rând, de înviorarea și fortificarea sentimentului național românesc al boierilor culți și intelectualilor moldoveni, determinând conturarea în cadrul societății basarabene a unei grupări «românofile»
distincte, dând startul unei rezistențe culturale mai mult sau mai puțin directe față de politica de rusificare. Fenomenul s-a produs sub influența noului context politic constituit după înfrângerea Imperiului Rus în războiul Crimeii (1853-1856) și retrocedarea, în anul 1856, a județelor de sud ale Basarabiei (Bolgrad, Cahul, Ismail) către Principatul Moldovei. Evenimentele respective au coincis și cu o oarecare relaxare, un mic «dezgheț» al regimului autocrat, după urcarea pe tron a țarului Alexandru II (1855-1881), în urma eforturilor depuse de acesta de a reforma și moderniza structurile economice și sociale anacronice ale Imperiului Rus. Documentele rusești din acei ani consemnează activitatea culturală a grupării boierești «românofile» în frunte cu Carol și Alexandru Cotruță, Nicolae și Aristide Caso, Constantin Cazimir, Constantin Cristi etc., orientată spre extinderea predării limbii române în școlile din Basarabia, utilizării ei în administrație și în viața publică, elaborării și publicării unor abecedare și a altor cărți didactice pentru predarea limbii române, preluării și achiziționării manualelor și a literaturii pentru elevii basarabeni din România, fondarea tipografiilor pentru publicarea literaturii în limba română, editarea ziarelor naționale, consolidarea relațiilor cu organizațiile național-culturale din România etc” (Gheorghe Negru).
      Promotori activi ai Unirii au fost scriitorii, unii deja stabiliţi cu traiul în Principate, dar și cei rămași în stânga Prutului. Alecu Russo, autor al poemului în proză Cântarea României", 1850, a fost printre semnatarii a două documente importante elaborate la Braşov (mai-iunie 1848) de către refugiaţii politici din Moldova: Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei şi Proclamaţia partidului naţional către români. Punctul 6 al Prinţipiilor… prevedea unirea Moldovei şi a Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc, acesta fiind primul document oficial revoluţionar în care se cerea Unirea Principatelor într-un stat unitar, independent. Alecu Donici colaborează la ziarele unioniste „Steaua Dunării”, „Buciumul” şi „Opiniunea” (ultimele două ziare au apărut la Paris), publicând fabule şi poezii care propagau ideea Unirii (Vaporul şi calul, Présura, „La Buciumul” erc.). De asemenea, B. P. Hasdeu, prin publicaţia periodică România, se angajează plenar în lupta decisivă pentru realizarea unirii. În demersurile sale B. P. Hasdeu se sprijinea şi pe ideile promovate de tatăl său, Alexandru Hâjdeu, în „Epistolă către români”, publicată în primul număr al ziarului „România". Alexandru Hâjdeu, locuind în Basarabia, a fost cel care a susţinut financiar primele publicaţii periodice ale fiului său, inclusiv ziarul România, scoasă la Iași la 2 ianuarie 1858. Și alți literați din Basarabia au publicat în ziarele şi revistele din principate, exprimându-și deschis atitudinea în această problemă.

                                       (Articol preluat din ,,Calendar Național 2019)

No comments:

Post a Comment